ENG / GEO
032 2 505 222
ENG / GEO
როდის უმკლავდება ბავშვი გამოწვევებსა და როდის აქვს კარგი თვითშეფასება
სხვადასხვა
როდის უმკლავდება ბავშვი გამოწვევებსა და როდის აქვს კარგი თვითშეფასება
იცოდით რომ,ბავშვები, რომლებიც გრძნობენ სითბოსა და სიყვარულს, მათ კარგი თვითშეფასება აქვთ და ცხოვრებისეულ გამოწვევებსაც უფრო ადვილად უმკლავდებიან.