იმუნიზაცია

პროგრამის მიზანია ქვეყნის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან, პოსტექსპოზიციური ანტირაბიული პროფილაქტიკისათვის მოსახლეობის უზრუნველყოფა ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით, ასევე, სპეციფიკური შრატების/იმუნოგლობულინებისა და ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შექმნა

ვინ არის პროგრამის მოსარგებლე?

პროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები, საქართველოში მუდმივად მცხოვრები პირები და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა.

რას მოიცავს პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება?

1. აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული იმუნიზაციის წარმოებისათვის საჭირო ვაქცინების (მ.შ. იმ ბავშვებისათვის ვისაც პერინატალურ დაწესებულებაში ვერ/არ გაუკეთდა ბცჟ და/ან ბ ჰეპატიტის ვაქცინა) პროგრამის მოსარგებლისათვის უსასყიდლოდ მიწოდებას;

2. ეპიდჩვენებით იმუნოპროფილაქტიკის მიზნით ვაქცინების მიწოდებას:

  1. B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციას;
  2. წითელა-წითურას საწინააღმდეგო ვაქცინაციას;
  3. კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციას;
  4. პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციას;
  5. გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციას.

3. სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების მიწოდებას:

  1. ტეტანუსის საწინააღმდეგო შრატი (სამკურნალო დანიშნულებით);
  2. ბოტულიზმის საწინააღმდეგო შრატები (სამკურნალო დანიშნულებით);
  3. დიფთერიის საწინააღმდეგო შრატი (სამკურნალო დანიშნულებით);
  4. გველის შხამის საწინააღმდეგო შრატი (სამკურნალო დანიშნულებით);
  5. ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინა.

4. ანტირაბიულ იმუნიზაციას.

აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული იმუნიზაცია

B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია

გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია

წითელა-წითურას საწინააღმდეგო ვაქცინაცია

კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია

პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია

ტეტანუსის საწინააღმდეგო შრატი

ბოტულიზმის საწინააღმდეგო შრატი

დიფთერიის საწინააღმდეგო შრატი

გველის შხამის საწინააღმდეგო შრატი

ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინა

ანტირაბიული იმუნიზაცია