სახელმწიფო პროგრამები

კიბოს სკრინინგი

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და გავრცელების შეზღუდვა ვინ არის კიბოს სკრინინგის მოსარგებლე? პროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები. ამასთან: ძუძუს კიბოს სკრინინგის მოსარგებლეა&nbsp;40-70 წლის ასაკის ქალები; საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის მოსარგებლეა&nbsp;25-60 წლის ასაკის ქალები; კოლორექტალური კიბოს სკრინინგის მოსარგებლეა 50-70 წლის ორივე სქესი; პროსტატის კიბოს სკრინინგის მოსარგებლეა&nbsp;50-70 წლის ასაკის მამაკაცები. რას მოიცავს&nbsp;კიბოს სკრინინგი? ძუძუს კიბოს სკრინინგს: &#8211;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ძუძუს &hellip; <a href="https://gh.ge/program/kibos-skriningi/">Continued</a>

იმუნიზაცია

პროგრამის მიზანია ქვეყნის&nbsp;მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან,&nbsp;პოსტექსპოზიციური ანტირაბიული პროფილაქტიკისათვის&nbsp;მოსახლეობის უზრუნველყოფა ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით, ასევე, სპეციფიკური შრატების/იმუნოგლობულინებისა და ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შექმნა ვინ&nbsp;არის&nbsp;პროგრამის&nbsp;მოსარგებლე? პროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები, საქართველოში მუდმივად მცხოვრები პირები და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა. რას&nbsp;მოიცავს&nbsp;პროგრამით&nbsp;გათვალისწინებული&nbsp;მომსახურება? 1. აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული იმუნიზაციის წარმოებისათვის საჭირო ვაქცინების (მ.შ. იმ ბავშვებისათვის ვისაც პერინატალურ დაწესებულებაში ვერ/არ გაუკეთდა &hellip; <a href="https://gh.ge/program/kibos-skriningi/">Continued</a>

ორგანოთა ტრანსპლანტაცია

ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პაციენტებისთვის სპეციფიკურ სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ვის&nbsp;შეუძლია&nbsp;ისარგებლოს&nbsp;პროგრამით&nbsp;გათვალისწინებული&nbsp;მომსახურებით? ა)&nbsp;ძვლის&nbsp;ტვინის&nbsp;ტრანსპლანტაციის საჭიროების შემთხვევაში: ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე, საქართველოს მოქალაქის დამადასტურებელი დოკუმენტის მქონე პირებს, გარდა ქ. თბილისში და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში რეგისტრირებული პირებისა, რომლებსაც აქვთ მწვავე ლეიკემია, მწვავე ლიმფოიდური ლეიკემია, მწვავე მიელოიდური ლეიკემია, ქრონიკული მიელოიდური ლეიკემია, იუვენური მიელომონოციტარული ლეიკემია, არაჰოჯკინის ლიმფომა, &hellip; <a href="https://gh.ge/program/kibos-skriningi/">Continued</a>

სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

ვინ არის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის მოსარგებლე? პროგრამ(ებ)ის მოსარგებლენი არიან საქართველოს მოქალაქეები და საქართველოში მუდმივად მცხოვრები პირები. რას მოიცავს პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება? • დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა (ბავშვები და მოზრდილები) მედიკამენტებით უზრუნველყოფას; • უშაქრო დიაბეტით დაავადებულთა (ბავშვები და მოზრდილები) მედიკამენტებით უზრუნველყოფას; • ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფას; • ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა სამკურნალო საკვები &hellip; <a href="https://gh.ge/program/kibos-skriningi/">Continued</a>

ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID19-ის მართვა

მოსახლეობის დაცვა ახალი კორონავირუსით  (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციისაგან  (COVID 19) როგორც პრევენციული ღონისძიებების, ასევე დაავადების გამოვლენის შემთხვევაში მასზე რეაგირებისთვის აუცილებელი ღონისძიებების გატარების გზით ვინ&nbsp;არის&nbsp;პროგრამის&nbsp;მოსარგებლე? პროგრამის მოსარგებლეა საქართველოს მოქალაქე, საქართველოში მუდმივად მცხოვრები პირი, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები პირი, ასევე&nbsp; საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების განმახორციელებელი ავტოსატრანსპორტო საშუალების მძღოლი, მიუხედავად მოქალაქეობის სტატუსისა და №164 განკარგულებით განსაზღვრული უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც &hellip; <a href="https://gh.ge/program/kibos-skriningi/">Continued</a>

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით ვინ&nbsp;არის&nbsp;პროგრამის&nbsp;მოსარგებლე? • იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურებითა და იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურებით მოსარგებლე საქართველოს მოქალაქეები; • ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა &hellip; <a href="https://gh.ge/program/kibos-skriningi/">Continued</a>

რეფერალური მომსახურება

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით ვინ&nbsp;არის&nbsp;პროგრამის&nbsp;მოსარგებლე? პროგრამის&nbsp;მე-3&nbsp;მუხლის&nbsp;„გ“&nbsp;ქვეპუნქტით&nbsp;გათვალისწინებული&nbsp;კომპონენტის&nbsp;&nbsp;(ფილტვის ქრონიკული დაავადებების რეაბილიტაცია)&nbsp;მოსარგებლენი არიან: • მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები; • იმ ოჯახის წევრები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მათთვის მინიჭებული სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ერთეულს; • საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირები; &hellip; <a href="https://gh.ge/program/kibos-skriningi/">Continued</a>

სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება და სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

სპეცდაფინანსებაზე მყოფ დაწესებულებებში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და გადაუდებელი მდგომარეობების დროს გართულებებისა და ლეტალური გამოსავლის შემცირება, მოსახლეობის უფასო სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფის გზით ვინ არის პროგრამის მოსარგებლე? პროგრამის მოსარგებლენი არიან: • სპეცდაფინანსებაზე მყოფ დაწესებულებებში რეგისტრირებული მოსახლეობა; • საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები პირები &nbsp;რას მოიცავს&nbsp;პროგრამა? • სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული &hellip; <a href="https://gh.ge/program/kibos-skriningi/">Continued</a>

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა

ინკურაბელური პაციენტების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება პალიატიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით ვინ&nbsp;არის&nbsp;პროგრამის&nbsp;მოსარგებლე? „ინკურაბელურ&nbsp;პაციენტთა ამბულატორიული&nbsp;პალიატიური მზრუნველობის კომპონენტის“ შემთხვევაში &#8211;&nbsp;თბილისის, ქუთაისის, ოზურგეთის, გორის, თელავისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებული&nbsp;საქართველოს&nbsp;მოქალაქე ინკურაბელური პაციენტები, რომელთაც სიცოცხლის დასასრულს ესაჭიროებათ სპეციალიზებული პალიატიური მზრუნველობა: • მე-4 კლინიკური ჯგუფის ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულნი; • ტერმინალურ სტადიაში მყოფი შიდსით დაავადებულნი; • არაონკოლოგიური ქრონიკული მოპროგრესირე სენით დაავადებულნი &hellip; <a href="https://gh.ge/program/kibos-skriningi/">Continued</a>