საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა – მედიკამენტები

ვის შეუძლია მიიღოს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მედიკამენტები?

 • პირი, რომელიც დარეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000 ერთეულს;
 • მოქალაქე, რომელსაც შეუსრულდა საპენსიო ასაკი (ქალი – 60 წლიდან, მამაკაცი – 65 წლიდან);
 • შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირი (შშმ ბავშვი, მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირი),
 • ვეტერანი;
 • პარკინსონით დაავადებული საქართველოს მოქალაქე;
 • ეპილეფსიით დაავადებული საქართველოს მოქალაქე;
 • გორის, ხაშურის, კასპის, ქარელის, დუშეთის, ონის, საჩხერის, ზუგდიდის, მესტიის, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობა.

შენიშვნა: 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის გათვალისწინებულია ანტიბაქტერიული სამკურნალო საშუალებები.

პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგი დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფას:

 • გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებები;
 • ფილტვის ქრონიკული დაავადებები;
 • დიაბეტი (ტიპი II);
 • ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები;
 • ეპილეფსია;
 • პარკინსონის დაავადება.

პროგრამით გათვალისწინებული მედიკამენტების წლიური ლიმიტი, პროგრამით გათვალისწინებული დაავადებების შესაბამისად:

დაავადებებიწლიური ლიმიტი ლარში
გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებები200
ფილტვის  ქრონიკული დაავადებები300
დიაბეტი (ტიპი II)40
ფარისებრი ჯირკვლის ქრონიკული დაავადებები20
პარკინსონი400
ეპილეფსია300

პროგრამით გათვალისწინებული მედიკამენტების ანაზღაურების პირობები

მედიკამენტების შეძენისას, წლიური ლიმიტის ფარგლებში, ღირებულების 100 %-ის დაფინანსებით ისარგებლებს:

 • პირი, რომელიც დარეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000 ერთეულს;
 • პენსიონერი;
 • შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირი (შშმ ბავშვი, მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირი);
 • ვეტერანი;
 • გორის, ხაშურის, კასპის, ქარელის, დუშეთის, ონის, საჩხერის, ზუგდიდის, მესტიის, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობა.

მედიკამენტების შეძენისას, წლიური ლიმიტის ფარგლებში, ღირებულების 75 %-ის დაფინანსებით ისარგებლებს:

 • პარკინსონით დაავადებული საქართველოს მოქალაქე;
 • ეპილეფსიით დაავადებული საქართველოს მოქალაქე.

0-5 წლამდე ასაკის ბავშვი მედიკამენტების შეძენისას, წლიური ლიმიტის ფარგლებში, ღირებულების 50 %-ის დაფინანსებით ისარგებლებს. წლიური ლიმიტი 0 – 5 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის შეადგენს 50 ლარს, ხოლო 0 – 5 წლამდე ასაკის შშმ ბავშვებისათვის – 100 ლარს.

როგორ უნდა მიიღოს მოსარგებლემ მედიკამენტი საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში?

პროგრამული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტში ბენეფიციარის რეგისტრაცია უნდა განხორციელდეს ექიმის მიერ ელექტრონული რეცეპტის მოდულში, სადაც ხდება პაციენტის პირადი ნომრით იდენტიფიცირება, შესაბამისი დაავადებათა ჯგუფის და დიაგნოზის არჩევის შემდეგ მედიკამენტის გამოწერა. ექიმის მიერ გამოწერილი რეცეპტი აისახება სააფთიაქო ქსელში.  ამის შემდგომ, პაციენტს შეუძლია გაიტანოს ექიმის მიერ დანიშნული მედიკამენტი პროგრამაში ჩართული ნებისმიერი სააფთიაქო ქსელის ფილიალიდან. მედიკამენტის მისაღებად, ბენეფიციარმა თან უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

პროგრამაში ჩართული ფარმაცევტული დაწესებულებებიაპსპ, ჯიპისი, ფარმადეპო, ავერსი

პროგრამით გათვალისწინებული მედიკამენტების ჩამონათვალი იხილეთ აქ:

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათსაქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცხელ ხაზზე (1505) ან/და ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში.