სახელმწიფო პროგრამები

C ჰეპატიტის  მართვა

C ჰეპატიტით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის გავრცელების შემცირება, დაავადების პრევენციაზე, დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით პროგრამის&nbsp;მოსარგებლენი&nbsp;არიან: • საქართველოს მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მქონე პირები; • პენიტენციურ დაწესებულებებში განთავსებული ბრალდებულები /მსჯავრდებულები, საქართველოს მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტის არქონის მიუხედავად; • „ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის შესაბამისი წლის დადგენილებით დამტკიცებული – „აივ ინფექცია/შიდსის მართვის &hellip; <a href="https://gh.ge/program/c-hepatiti/">Continued</a>

დიაბეტის მართვა

შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების ამბულატორიული მეთვალყურეობის გაუმჯობესება, შესაძლო გართულებების პრევენცია და სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ვის შეუძლია ისარგებლოს პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით? &#8211; 18 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქე შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვებს, ასევე 18 წელს გადაცილებულ საქართველოს მოქალაქე შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებს, რომელთაც აღენიშნებათ მხედველობის დაქვეითება (უსინათლოები), აქვთ თანდაყოლილი ცერებრული დამბლა ან/და უშაქრო დიაბეტი, დაუნის &hellip; <a href="https://gh.ge/program/c-hepatiti/">Continued</a>

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა

ფინანსური უზრუნველყოფა &nbsp;ჯანმრთელობის დაზღვევის არმქონე საქართველოს მოსახლეობისათვის ვინ&nbsp;არიან&nbsp;პროგრამით&nbsp;მოსარგებლეები? პროგრამის მოსარგებლენი არიან: I.&nbsp;საქართველოს მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტის, პირადობის ნეიტრალური მოწმობის, ნეიტრალური სამ­გზავრო დოკუმენტის მქონე პირები; ასევე, საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირები, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე და თავშესაფრის მაძიებელი პირები (გარდა, 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, კერძო სადაზღვევო სქემებში ჩართული პირებისა, საბიუჯეტო სახსრებით დაზღვეული პირების და &hellip; <a href="https://gh.ge/program/c-hepatiti/">Continued</a>