სახელმწიფო პროგრამები

ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა

ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ზიანის შემცირება რა&nbsp;მომსახურებას&nbsp;მოიცავს&nbsp;პროგრამა? • სტაციონარული დეტოქსიკაციას და პირველად რეაბილიტაციას; • ჩანაცვლებითი თერაპიის განხორციელებას და ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის მიწოდების (ტრანსპორტირება, ბადრაგირება) უზრუნველყოფას ქ. თბილისსა და რეგიონებში, მათ შორის, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის უზრუნველყოფას; • №2 და №8 პენიტენციურ დაწესებულებებში ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით ხანმოკლე და ხანგრძლივი დეტოქსიკაციის უზრუნველყოფას; • ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების &hellip; <a href="https://gh.ge/program/narkomaniit-daavadebul-pacientta-mkurnaloba/">Continued</a>

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა

დედათა და ახალშობილთა სიკვდილიანობის შემცირება, ნაადრევი მშობიარობების რიცხვისა და თანდაყოლილი ანომალიების განვითარების შემცირება, ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა რა&nbsp;მომსახურებებს&nbsp;მოიცავს&nbsp;პროგრამა? •&nbsp;ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის ფარგლებში ორსულებისათვის იფარება 8 ანტენატალური ვიზიტი, რაც მოიცავს&nbsp;დანართში&nbsp;აღნიშნულ მომსახურებას; • ანტენატალური სკრინინგი აივ-ინფექცია/შიდსზე, В და С ჰეპატიტებზე და სიფილისზე. ყველა ორსულისთვის,&nbsp;რომლებიც არ დარეგისტრირებულან, ან დარეგისტრირდნენ ორსულობის &hellip; <a href="https://gh.ge/program/narkomaniit-daavadebul-pacientta-mkurnaloba/">Continued</a>

ტუბერკულოზის მართვა

ტუბერკულოზის ავადობის, სიკვდილიანობის და საზოგადოებაში ინფექციის გავრცელების შემცირება, ტუბსაწინააღმდეგო მედიკამენტების მიმართ რეზისტენტობის განვითარების პრევენცია ვინ&nbsp;არის&nbsp;პროგრამის&nbsp;მოსარგებლე? პროგრამის მოსარგებლენი არიან საქართველოს მოქალაქეები, საქართველოში მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეობის არმქონე და საქართველოში მყოფი ბაქტერიაგამომყოფი (მგბ+) პირები და პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირები, მიუხედავად იმისა, აქვთ თუ არა კანონმდებლობით გათვალისწინებული იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს &hellip; <a href="https://gh.ge/program/narkomaniit-daavadebul-pacientta-mkurnaloba/">Continued</a>

ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება

18 წლამდე ასაკის ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით ვის შეუძლია ისარგებლოს პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით? პროგრამის მოსარგებლედ განისაზღვრებიან (ამ დიაგნოზის მქონე) 18 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქეები. როგორ&nbsp;ერთვება&nbsp;ბენეფიციარი&nbsp;პროგრამაში? • შესაბამისი დიაგნოზის არსებობის შემთხვევაში, ბენეფიციარი იგზავნება აღნიშნული პროგრამის მიმწოდებელ დაწესებულებაში (მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო, მისამართი: ლუბლიანას ქ. 2/6, ქ. თბილისი, საქართველო). • ბენეფიციარი იღებს &hellip; <a href="https://gh.ge/program/narkomaniit-daavadebul-pacientta-mkurnaloba/">Continued</a>

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა - მედიკამენტები

ვის შეუძლია მიიღოს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მედიკამენტები? პირი, რომელიც დარეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000 ერთეულს; მოქალაქე, რომელსაც შეუსრულდა საპენსიო ასაკი (ქალი &#8211; 60 წლიდან, მამაკაცი &#8211; 65 წლიდან); შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირი (შშმ ბავშვი, მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის &hellip; <a href="https://gh.ge/program/narkomaniit-daavadebul-pacientta-mkurnaloba/">Continued</a>

თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება

საქართველოს სამხედრო ძალების შევსება ჯანმრთელი კონტინგენტით ვინ&nbsp;არის&nbsp;პროგრამის&nbsp;მოსარგებლე? სახელმწიფო პროგრამის მოსარგებლენი არიან სამხედრო ძალებში გასაწვევ კონტინგენტს დაქვემდებარებული პირები. რას&nbsp;მოიცავს&nbsp;სახელმწიფო&nbsp;პროგრამა? პროგრამის&nbsp;მომსახურება&nbsp;მოიცავს: • სამხედრო ძალებში გასაწვევ პირთა ამბულატორიულ შემოწმებას; • სამხედრო ძალებში გასაწვევ პირთა დამატებით გამოკვლევებს. • პროგრამა ითვალისწინებს თერაპევტის, ოტორინოლარინგოლოგის, ქირურგის, ფსიქიატრის, დერმატოვენეროლოგის, ოფთალმოლოგის, სტომატოლოგის, ნევროპათოლოგის, ფთიზიატრისა და ორთოპედ-ტრავმატოლოგის კონსულტაციებს. პროგრამის&nbsp;ფარგლებში,&nbsp;გათვალისწინებულია&nbsp;დამატებითი&nbsp;სამედიცინო გამოკვლევების ჩატარება: • სისხლის ანალიზი (მოკლე); &hellip; <a href="https://gh.ge/program/narkomaniit-daavadebul-pacientta-mkurnaloba/">Continued</a>

დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია

თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ვინ&nbsp;არის&nbsp;პროგრამის&nbsp;მოსარგებლე? პროგრამის მოსარგებლეები არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული საქართველოს მოქალაქეები, ასევე პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი სხვა პირები, იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ოფიციალური დოკუმენტის არქონის მიუხედავად. მოსარგებლე&nbsp;ამ&nbsp;პროგრამით&nbsp;გათვალისწინებულ მომსახურებას&nbsp;იღებს სახელმწიფო დახმარების სახით. რას&nbsp;მოიცავს&nbsp;სახელმწიფო&nbsp;პროგრამა? პროგრამა ითვალისწინებს: • ჰემოდიალიზით&nbsp;უზრუნველყოფას,&nbsp;მათ შორის: •&nbsp;ნეფროლოგის კონსულტაციას; •&nbsp;კლინიკო-ლაბორატორიული გამოკვლევებს, საჭიროების მიხედვით; •&nbsp;მედიკამენტებით უზრუნველყოფას &#8211; საჭიროების შემთხვევაში; &hellip; <a href="https://gh.ge/program/narkomaniit-daavadebul-pacientta-mkurnaloba/">Continued</a>

ფსიქიკური ჯანმრთელობა

ფსიქიატრიული მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა ვინ&nbsp;არის&nbsp;პროგრამის&nbsp;მოსარგებლე? • პროგრამის მოსარგებლენი არიან საქართველოს მოქალაქეები; • იძულებითი ან არანებაყოფლობითი სტაციონარული მომსახურების მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები ან პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი პირები, იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი ოფიციალური დოკუმენტის არქონის მიუხედავად, რომელთა მიმართაც არსებობს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 191-ე მუხლით გათვალისწინებული სასამართლო გადაწყვეტილება, იძულებითი ან არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული მკურნალობის მიზნით, პირის &hellip; <a href="https://gh.ge/program/narkomaniit-daavadebul-pacientta-mkurnaloba/">Continued</a>

აივ-ინფექცია/შიდსის მართვა

აივ-ინფექცია/შიდსის ახალი შემთხვევების დროულად გამოვლენა, გავრცელების შეფერხება და დაავადებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა პროგრამის მოსარგებლენი არიან: • საქართველოს მოქალაქეები; • პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი პირები, იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი ოფიციალური დოკუმენტის არქონის მიუხედავად; • მაღალი რისკის ჯგუფებში (ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლები და მათი სქესობრივი პარტნიორები, მამაკაცები, რომლებსაც აქვთ სქესობრივი კავშირი მამაკაცთან (მსმ), ადამიანები, რომლებსაც აქვთ სქესობრივი კავშირი რაიმე სახის ანაზღაურების &hellip; <a href="https://gh.ge/program/narkomaniit-daavadebul-pacientta-mkurnaloba/">Continued</a>